REEFS

REEFS

Project Description

Към момента, най-голямата бройка модули (37 PR) са произведени от Sea Harmony за проекта REEFS през 2014-2016. Това служи за доказване на концепцията, съчетано с добиване на опит в практическото приложение и операциите, както и в проектирането.

Проектът „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“  (REEFS) е пилотен  научен проект насочен  към изследване влиянието  на изкуствените рифове върху околната среда в страните от Черноморския басейн. Проект РИФОВЕ е съвместна трансгранична инициатива на пет партньора от крайбрежните страни – България (Българска Фондация Биоразнообразие), Украйна (Одеския филиал на Института по биология на южните морета ), Румъния ( НПО Маре Нострум ), Грузия (Държавен университет „Илиа“) и Турция ( Технически университет „Карадениз“).

Като изкуствени  рифове най-често се определя   всяка структура или оборудване създадена от човека и съзнателно поставена в морска среда, където тази структура не съществува при обикновени условия. Целта на конструирането и поставянето на такива структури под водата е:

  • увеличаване на рибните ресурси и увеличаване на популациите на всички представители на морската флора и фауна
  • подобрение на хидробиологичните показатели
  • туристическа атракция

Черно море като всеки друг морски басейн има своите екологически проблеми свързани с човешката дейност като то е почти изолирано от Световния океан. В този случай тези проблеми са по-остри от тези в отворените морета, които имат свободен водообмен с океана поради:

  • интензивно пренаторяване на Черно море с азотни и  фосфорни съединения известно като „антропогенна еутрофикация“
  • изхвърляне на недостатъчно пречистени отпадни води
  • упадък на дънните водораслови общества
  • неконтролиран прекомерен риболов и дънно тралене
  • липса на информация и икономически проблеми

Общите цели на Проект РИФОВЕ включват създаването на основа за дългосрочно партньорство за  научни, технически, административни и повишаващи осведомеността дейности, които да подпомогнат практиката на изкуствените рифове като начин за активна подкрепа на самовъзстановяването на черноморската екосистема. Проектът „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“(REEFS) e двугодишен проект финансиран от  Съвместната Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007-2013“ чрез Европейския инструмент за съседство и партньорство.